បញ្ចុះតំលៃ

Google Chromecast Ultra 4K Video

$85 $80

Available

Categories: ,

Description

Introducing Chromecast Ultra Delivers everything that you love about Chromecast, plus faster processing speeds and up to 4K Ultra HD & HDR picture quality1. Chromecast Ultra works with iPhone®, iPad®, Android devices, Mac®, Windows® and Chromebook.

A better way to get 4K video and more to your TV Simply use your mobile device to stream your favourite TV shows, movies and more to the TV. And while streaming, you can still text or call without interrupting what’s playing or draining your battery.

4K Ultra HD & HDR1 enables crisper picture and deeper colours. Even without a 4K TV, Chromecast Ultra delivers the best picture quality possible for your TV.

Faster streaming speeds and more reliable connectivity Get faster load times and smoother streaming. Comes with a built-in optional Ethernet adaptor for slow Wi-Fi connections.

Watch content from thousands of your favourite mobile apps Enjoy 4K-enabled content from Netflix and YouTube, plus discover thousands of apps at chromecastcom/apps2.

1 To view content in 4K or HDR, a 4K- or HDR-capable TV and reliable broadband Internet connection are also required. Minimum OS and broadband requirements are at g.co/cast/req.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Google Chromecast Ultra 4K Video”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Beckie Deal bring new products first in Cambodia - បេកគីឌៀល តែងតែនាំចូលផលិតផលថ្មីៗ មុនគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា. សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់របស់ Beckie Deal Cambodia តាមរយះទូរស័ព្ទលេខ: 077 999 776 / 081 999 776. សូមអរគុណ!