មានទទួលផ្លាស់ប្តូរ អេក្រង់ Touch របស់​ Surface Pro 3 និង Surface Pro 4

 

ទំនាក់ទំនងផ្នែកជួសជុល និង ប្តូរអេក្រង់

Tel : 071 8886188 / 096 8886188  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *